Prevádzkovateľ internetového obchodu FRAMAR.sk

COLOROS s.r.o.

JUŽNÁ TRIEDA 17
040 01 Košice
Slovensko

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok.

I. Úvodné ustanovenia
1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou Coloros s.r.o. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchoduframar.sk.

2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.

3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

4. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

II. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci oznámiť spoločnosti Coloros s.r.o.  písomne e-mailom na coloros@coloros.sk v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

4. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

6. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

  • ak sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja a typ výrobku.
  • ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok riadne splnená nebude reklamácia tovaru uznaná ako oprávnená.

 

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne prostredníctvom kompletne vyplneného reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na konci reklamačného poriadku.
2. Reklamovaný tovar kupujúci následne doručí spoločnosti Coloros s.r.o.  na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť Coloros s.r.o.  nepreberie.
3. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť platný doklad o kúpe tovaru.

4. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

5. Po doručení tovaru spoločnosť Coloros s.r.o.  zašle kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.

6. Oprávnené reklamácie spoločnosť Coloros s.r.o.  vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
7. Ak dôjde k výmene  tovaru za nový začne plynúť záručná doba k novému tovaru od prevzatia nového tovaru

IV. Osobitné ustanovania

1. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.framar.sk.

3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.6. 2011.

ADRESA PRE VRÁTENÉ ZÁSIELKY :

COLOROS s.r.o.

JUŽNÁ TRIEDA 17
040 01 Košice
Slovensko

Tovar nezasielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté. Čiastka zodpovedajúca cene reklamovaného tovaru  Vám bude zaslaná na uvedený bankový účet.